De voorvader Janus
Ja-ja,ja-Janus

In mijn jeugd in Nederland zongen wij: Ja-ja, ja-Janus, hij roept U voor het leger en beëindigde met voor het Leger des Heils. De chauffeur van onze bus stopte en gaf ons een uitbrander dat dit niet door de beugel ging voor het ontbreken van het respect voor een organisatie die juist pacifistisch is.

Vandaag de dag zingen de jongeren van de laatste generatie Janus pak me nog een keer en zie dat de generaties niet verbeteren. Ik denk dat dit soort leuzen uit de tijd van de Romeinen komen toen deze God een verband had met de oorlog want deze schizofrene God is speciaal met zijn dubbele kop, want een kant vertegenwoordigd de vrede en de andere de oorlog.

Op het moment dat ik deze regels schrijf staan de deuren van zijn kerk weer wijd open vanwege de humanitaire bommen die wij op onze Servische vrienden gooien . Wanneer ik beter zou tekenen dan representeerde ik een dubbele kop met een kant Chirac en de andere Jospin.

Laten wij niet overgaan tot minachtige uitlatingen, en bekijken deze God wat van dichter bij.


Teksten in de mythologische dictionaire van Raymond JACQUENOT

JANUS

Oude koning van Latium die vergoddelijkt werd. Echtgenote van Camisè. Zij gaf hem een zoon Tiberinus die verdronk in de Tiber, vandaar de naam.

Janus is de God van het begin, de God van de deuren en doorgangen . Hij wordt gerepresenteerd met twee gezichten die maar de ingang en naar de uitgang kijken. Hij vertegenwoordigt het begin van ieder jaar (januari).

Janus neemt niet veel deel in de legendes. Des al niet te min schrijft Ovide hem een avontuur toe met een nimf Carna. Hij geeft haar een kind, Proca. Het is hij die Saturnus (Cronos) onthaalt heeft toen Zeus zijn vader van de Olympus verdreef. De God heeft de beeldende kunsten onderwezen en de periode van Janus worden beschouwd als de gouden eeuw van de mensheid. Janus is de beschermer van Rome. Zijn tempel, op het Forum, was open gedurende de oorlogen en gesloten in vredestijd. Toen Tarpeia het Capitole aan de Sabenen  leverde ; voorkwam hij dat de vijand naar binnen kon komen door een zwavelachtig heetwater bron op te spuiten.
Hij droeg de bijnaam Quirinis.


Teksten dictionaire van Myriam Philibert

JANUS & JANUS GL.
Latijnse Goden van de deuren

Janus, zoals zijn vrouwelijke tegen persoon, Jana (of Janua) heeft een rol als eersteling. Hij opent de deuren en presenteert zich met twee gezichten, de ene is gericht op het verleden en de andere op de toekomst. Ook wel de ene naar de hemel en de andere naar de aarde of de een in verband met de zonnewending van de zomer en de andere met die van de winter. Is het niet januari die hiermee gevierd wordt? Verder zijn er etymologische verbindingen en meer geheim, met de naam Jean. (hierop kom ik terug aan het einde van deze pagina).

Men schrijft hem toe de oudste God te zijn en is altijd voor Jupiter genoemd. Onder de naam Quirinus , heeft hij geregeerd over Latium, in de zogenaamde gouden tijden en Saturnus zelf was zijn meester. Met behulp van de uren, bewaakte hij de deuren van de hemel. Hij heeft speelt een rol als schepper, die gelegenheden aan bied.

Zijn sacramentele diensten bevonden zich aan de stadspoorten in de vorm van bogen met 4 kanten. In Rome vindt men zijn hoofd tempel, gesticht door Numa. Particulier aan deze tempels is dat zijn deuren open staan gedurende de oorlog en gesloten in vredestijd.


Deze God is dit keer niet van het midden oosten gekomen via de Grieken maar direct naar het schiereiland Italië,

Misschien door de handels nederzettingen van de Pheniciers of andere zeelieden, maar voor hij de God van de oorlog en vrede werd was hij van oorsprong de God van de zeelui en scheepsbouw.

Voor een zoveelste maal moeten wij terug naar het epos van Gilgamesch en ter geheugen de personen zijn:

De koningen in de koningslijst van Ourouk of volgens de Bijbel Erech, de stad Warka van heden.

Deze lijst bevat 12 koningen die 2310 jaar geleefd hebben.

De eerste 5 zijn:

   Koningslijst na zondvloed
           Van Ourouk

Overeen komende planeet  Bijbelse naam  

    Ziusoudra (lijst na zondvloed)

Geen plaats in de hemel Noé
 

    Shamas ( God van de Zon)

Zon  Cham
 

 1) Mes-ki-ag-ga-se-ir
    
zoon van de zon God

SaturnusKoush
 

 2) En-me-kar  

Jupiter  Nimrod
 

 3) Lougalbanda   

Mars  onbekend
 

 4) Doumouzi de visser  

Aarde/Maan  Tamouze
 

 5) Gilgamesh  

Mercurius  Nabu (chodonosor)  

 


 

In deze lijst van de eerst dynastie na de zondvloed vinden wij niet de goddelijke Inanna of in Akkadiesche taal Istarte de planeet Venus en Astarte of Ester in de Bijbel.

Zij was waarschijnlijk de Moeder God van het Neolithicum of voorhistorie maar in ieder geval als vrouw zijnde geen koningin of priester.

Blijft er nog een personage over in het Epos van Gilgamesch, onze Noach of Noe uit de bijbel, vader van Cham met de naam Outnapishtim of Ziusoudra al naar ge lang de taal waarin het geschreven is.

Deze persoon is de laatste koning van de koningslijst van voor de zondvloed en werd niet vergoddelijkt door een planeet.

Hier onder de koningslijst van voor de zondvloed waar van er minstens 6 varianten bestaan met van 8 tot 10 koningen waar van de namen min of meer corresponderen met de 10 aartsvaderen van voor de zondvloed.

Er is een zekere toenadering gezocht tussen de tien voorvaderen tussen Adam en Noe. De levensduur is dit keer 36 000en 72 000 jaar. Ziusoudra heeft 36 000 jaar geleefd wat zich in spijkerschrift schrijft; 600 shar=60X600

De leeftijd van Noe met de zondvloed was 600 jaar, dit zal geen toeval zijn!

Koningslijst van voor de zondvloed

  
 Aloulime 28800 jaar
 Alalgar36000 jaar
 En-men-lu –anna  43200 jaar
 En-men-gal-anna 28800 jaar
 Doumouzi le berger 36000 jaar
 En-sipa-zi-anna 28800 jaar
 En-men-dur-anna21000 jaar
 Ubar-tutu 18600 jaar
 Ziusoudra 36000 jaar

In deze Babylonische koningslijsten zijn deze koningen geassocieerd  met een wijze waar van de meest bekende is de koning Aloulim waaraan verbonden was de wijze genaamd Ouan-adapa (U4.AN.AN. geschreven in het Sumeries) die de Babyloniers vertegenwoordigen als een man gekleed met een mantel van een vissenhuid met kop en al, die aan het zegenen is. IK heb hier uit geconcludeerd dat het zich hier handelt over een priester die de spirituele wereld vertegenwoordigt. Van  deze halfGod werd aan genomen dat hij in de onderaardse wateren leefde genaamd Apsou en het woord wijze was Apkallou.

In de derde eeuw voor Christus leefde in Babylon en priester Bérose die ons enige boekwerken achter gelaten heeft geschreven in het Grieks.

De Namen in het Grieks die Béros ons gegeven heeft voor Aloulim is Alôros en Ouan wordt Oannès.

Oannès wordt in Italië, Janus en geeft ook het woord Oceaan. Verder geeft het de naam aan de maand januari. Dat deze God zeer oud was en zelfs Jupiter in ouderdom versloeg is duidelijk wanneer men weet dat de ene voor de zondvloed was en de andere er na. De dubbele kop werd verklaard door; deze God had geleefd voor en na de zondvloed en hier zien wij tevens de confusie met Outnapishtim / Noe . Misschien beelden deze twee koppen de historische en mythische kant?

Persoonlijk denk ik dat de tweede kop die afgebeeld is op het image, de viskop van zijn priesters mantel is die zicht toont achter zijn silhouet

Ik constateer dat sinds de verst verleden tijd, priesters en Sjamanen zich gekleed hebben in mantels van huiden, wolf, beer, leopards, leeuw, stier en veel anderen zeldzame en mystieke beesten.

Tegenwoordig gebruiken de priesters de kleren uit de tijd lang voor onze moderne tijd zoals een kazuifel of de hermelijn bont van onze rechters om ons te beïnvloeden en in ongemak te brengen.

Een verband te zoeken met de naam Jan moet men niet doen, want deze naam komt van het Hebreeuws Iôhanan (favoriet van Jahwe) en in het Duits of Nederlands; Johannes.

Bestaat er een verband tussen hen en de God Poseïdon, Neptunis in het Latijns? Dit is eveneens een God die in de zeeën vertoeft.

Het merendeel van de Griekse goden is gekomen uit het midden oosten en het zal me niet verbazen dat Oannès gekomen is in het pakkage van de anderen Goden. De dictionaire van Jacquenod ziet een verbinding met het Sanskrische woord; Idas-pati (meester van de zeeën).

De geschriften uit Babylon spreken over de Wijzen( Apkallou) pure vis (pouradou). Hierin ben ik geneigd te zien de naamgeving van de woedende zee God.

POU-RA-DOU

PO -SEI-DON ????

Deze mystieke persoon laat ons de naam achter van Januari, maar Oannès laat ons nog een onverwacht spoor na ( Zie Dr. Papke).

Deze protestante theologische hooggeleerde, antipapist tot in zijn laatste chromosomen toont des al niet te min op briljante manier aan dat de kop van de vis met zijn bek half open al bestond in de tijd van de Mithra kult in de vorm van een muts en gezien dat de katholieke kerk zeer geïnspireerd door dit geloof, is het niet te verbazen dat wij dit hoofddeksel op de hoofden van onze bisschoppen vinden met de naam mijter, dit komt van het woord Mithra en niet van de bisschop die niet tevreden was met zijn diaken en zegt “zet zo die mieter op”. Nom d’un Dieu.

Het hoofddeksel van Mithra zelf is de Franse revolutionaire muts genaamd “bonnet phrygienne” en heeft niets met een mijter gemeen.

Hier onder zien wij een afbeelding van een Apkallou op een bad uit de tijd van Sennachérib (-704-681 BC).

De gemarkeerde omlijningen van de viskop geven duidelijk aan dat deze vis mantel, die beslist niet aangenaam was om te dragen vanwege zijn geur, vervangen is door een simpele hoofddeksel die de viskop met zijn bek half open goed imiteert.

Daar in tegen vertegenwoordigt de dubbele kop van Janus aan een kant het hoofd van de priester en aan de andere kant de kop van de vis met de betekenis dat hij leeft in het onderaardse water (Absou in de summeriesche taal)en dit woord hebben onze Grieken gekopieerd met Abyssos (oceaan diepten ).

 

Links: The sign of the Messias  Online Publications of Dr. Papke

 gold.gif