Fiat lux

 

Dit essay ontbeert zich niet aan het springen van de hak op de tak maar  wij blijven serieus!

Voor hen die niet bekend zijn met het Latijn gaat deze titel niet over een Italiaans luxe automerk, maar herinnert aan de eerste zin in Genesis “en het licht was er”.

Onze huidige schrijvers verklaren hun kennis en overtuiging aan hun Paard of Dochter of Zoon en om in deze trant te blijven geef ik de voorkeur aan mijn vriend Francis die beslist beter begrijpt dan die onintelligente (voor de mensen) dieren of "niet volwassenen" boven genoemd.

Deze Allegorie van het begin van het licht kan men tegenwoordig nog gebruiken en is te herplaatsen in het begrip van ons moderne begrip van de kosmos, al hoewel onze voorvaderen en geheel andere visie hadden van dit begin en wordt verklaard in hoofdstuk over Adam en Eva.

Ongeveer 13,7 miljarden jaren een energie bal (van enige kubieke mm???) begint een geweldige explosie en geeft een ongelimiteerde vrijheid aan 10 tot de tachtigste elementaire atoomdeeltjes die een uitzetting maken de een tegenover de ander in een permanente voortzetting. Dit getal van ‘n één met 80 nullen lijkt je misschien niet veel wetende dat onze melkweg al enige miljarden sterren bevat en onze aarde die een oneindig klein deel is van een zonnestelsel en uit eindelijk hoeveel miljarden zandkorrels en die zij ieder weer bestaan uit miljarden atoomdeeltjes. Ik laat je uitrekenen met hoeveel dobbelstenen jouw scheppende God gespeelt heeft:
1 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000*
Dit begin nulpunt is ons volledig ontoegankelijk door het ontbreken van een model over vergelijking. De modellen van Einstein zijn hier op niet toepasselijk en er zijn nieuwe theorieën die verder gaan zonder dit begin kunnen verklaren, ten minste als er een begin is!

De explosie geeft al zijn energie vrij in de vorm van elementaire atoomdeeltjes zoals quarks, fotonen, neutrino’s, en andere leptonen. Deze elementaire deeltjes zijn misschien niet zo elementaire als zij er uit zien en het zal mij niet verbazen dat deze Russische poppen nog andere elementaire deeltjes verbergen maar hier over weten wij niets gezien de kolossale energie nodig om deze te visualiseren van deze primitieve atoom deeltjes . Het is goed mogelijk dat wij bij deze lijst blijven gezien de enorme energie die er voor nodig is om dit deeltje te visualiseren.

Voor de mens blijft natuurlijk de vraag; waar komt deze primaire energiebal vandaan? Want voor hem is er een begin en een einde aan alles en eist een antwoord in dit kader. Onze kerkvaders wachten op dit moment met een glimlach om hun uitleg te geven.

Men moet zeggen dat de wetenschappen tot op heden hier op geen antwoord hebben kunnen geven en ik vraag mij af of zij dit een dag kunnen. De mens zo oneindig klein zal nooit het oneindig klein begrijpen laat staan het oneindige grote.

De mens kan ons universum van uit de Big Bang verklaren. Van af dit moment heeft de Schepper van het heelal zich geen speciale moeite gegeven want alles wordt gedirigeerd door één natuurwet de “Entropie” deze universele degradatie van de energie en dit kunnen wij goed interpreteren.

Voilà voor vanavond Francis, laten wij blijven bij deze permanente degradatie van de energie en laten wij de verklaring voor de Big Bang voor een volgende keer .

Deze soep van elementaire atoomdeeltjes die zich uitzetten duurt maar enige instanties en spoedig is het heelal gevuld met fotonen en neutrino’s zonder enige zichtbare massa.
Kort hier op vormen deze atoom deeltjes onze elementaire bouwstenen voor het leven door het creëren van atomen en vervolgens onze moleculen.
Het zijn op de eerst plaats de moleculen die het leven geschapen hebben. Eerst in de ruimte en vervolgens op onze planeet aarde.

Dit alles is niets nieuws voor jou!

Het raadsel is waarom deze elementaire bouwstenen zich aantrekken door vorming van steeds grotere groeperingen?
Onze primordiale soep gedraagt zich als een gas wat uitzet, ten eerste een gas wat uitzet koelt af.
We kunnen dit gas vergelijken met een wolk verzadigd met waterdamp.

Wanneer onze wolk wordt gedwongen te stijgen naar een hoger Niveau in de bergen die barrière vormen dan moet onze wolk stijgen en komt in een atmosfeer die verdunt is en zet uit. Dit geeft een afkoeling volgens de gas wetten en freon in onze koel en ijskast .

Een wolk die voldoende geladen is met water komt snel tot haar condensatie punt en hier onder condenseert de waterdamp en het gaat regen. Deze condensatie geeft de latente verdampingswarmte weer terug aan de wolk die weer gaat stijgen tot uitputting van de energie.

Onweerswolken die zeer verhit zijn en verzadigd met water kunnen op deze manier tot een hoogte van 12 km stijgen en een heteluchtballon verzadigd met 40 liter water klimt op tot hoogten die gevaarlijk zijn voor de mens zonder zuurstof masker en veroorzaakt hier mee een onweer in zijn ballon met een douche van de 40 liter gecondenseerde damp.

Big BangDe temperatuur van de Big bang was in het begin meerdere miljoenen van miljarden graden en koelt zich langzaam af tot de huidige temperatuur van 3 graden Kelvin of te wel – 269 Celsius, wat de consequentie is van 13,7 miljard jaar permanente  expansie.

Al onze energie degradeert zich en wij noemen dit de entropie.

Onze gehele universum wordt hier door gedirigeerd en commandeert ook ons dagelijkse leven; De energie gaat niet verloren maar zet zich om met als consequentie: iedere actie gebaard een tegen actie.

Ter herinnering “niets gaat verloren alles wordt omgevormd” zei Lavoisier voor hij zijn hoofd verloor door onze bolsjewistische revolutionairen met het motto “de revolutie heeft geen behoefte aan wetenschappers!”

In het jaar 200 heeft de telescoop Hubble ons clichés laten zien van 300 000 jaar na de Big Bang en onze geleerden waren verbaasd dat de materie niet homogeen in het heelal verdeeld was, dit aaneen klitten is al duidelijk te constateren.
Om de energie te behouden, sommige theorieën geven een verklaring dat het leven een reactie is tegen de verdunning van de energie met een verklaring dat de energie van informatie voor het bepalen van een aantal ongeordende moleculen meer energie vraagt dan een kristal of chemische biologische structuur. Alle antwoorden aan een betere benutting van de informatieve energie van globale structuur als reactie tegen de permanente degradatie.

Kort samen gevat , het universum kristalliseert zich tot steeds zwaardere elementaire atoomdeeltjes om uit eindelijk sterren te vormen die weer grotere en zwaardere atomen opbouwen en vervolgens de bouwstenen worden van het leven. In deze gehele afloop is de totale basisenergie behouden!

Wat is de volgende etappe in deze evolutie? De opheffing van de ONU door de USA of het omgekeerde Ik weet het niet! De evolutie gaat door met de zelfde wet als die van vandaag en gisteren en ik denk dat er eens iemand komt die een vooruitzicht zal hebben in dit proces. Misschien een kunstmatige intelligentie met computer. De dag dat ik mijn directeur hoorde zeggen tegen zijn chairman “Meneer de president al mijn prijzen zijn berekend door de computer” om te zeggen dat de prijzen die hij opgesteld had waren zonder discussie want de machine kon geen fout maken, ik ben in de lach geschoten. Dit alles was juist maar de gegevens voor de machine konden gecorrumpeerd worden en tot nog toe is het de mens die achter zit.

Deze gereduceerde visie van dit fysieke-agnostieke concept is zeker je smaak niet, de metafysica die naast (meta)de fysiek lag in de bibliotheek van Alexandrië geeft antwoord op de vraag; het is God! Zonder te variëren sinds de duizenden jaren. Dit in tegenstelling van onze geleerden van vandaag, die theorie op theorie voorstellen. Maar zij ontwijken De kwestie.

Leibniz (uitvinder van de integralen) en grote filosoof zegt goed: “waarom is er eerder iets dan niets?”

Wat goed past in zijn wiskundige theorie. Een keer niets is niets, maar oneindig maal niets is iets.

De drie keer niets van onze betreurde cabaretier zijn beslist ook in deze wet van de entropie geschreven!

Is het concept Godreligie in te voegen in de theorie van de entropie? Ik denk van wel anders ben ik in tegen spraak met wat ik hier voor geschreven heb. Het is zeker dat een concept gebaseerd op God economischer aan energie is dan een dictatuur zonder intiem en transcendent geloof met een pletoor van gecorrumpeerde politie agenten.

Dit wil niet zeggen dat ik mystiek geworden ben, God zij dank

Conclusie van deze gedachten sprongen; voor iedere stap van de stolling van de materie bestaat er een punt van condensatie en die in sommige gevallen niet toe te schijven is aan een afkoeling maar verhitting zoals de zware producten gevormd door fusie. Is dit misschien de verklaring van de kwanten theorie met hun energie banden die zich stapsgewijze voordoen?

Het aantal elementaire atoomdeeltjes waar uit de auteur van dit artikel is opgebouwd is;
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00


 

De vraag

In de bovenstaande pagina’s hebben wij het probleem van het leven aan gesneden maar verre van behandeld. Het vergelijken met kristallen is niet duidelijk want heeft niets te doen met leven.

Laten wij eerst eens definiëren wat is voor ons vandaag Leven.

Voor de Animisten en Sjamanisten is het leven in alles ook wat wij beschouwen als dode natuur zoals stenen en zij hebben in feite niet ongelijk want ook een simpele steen neemt deel aan het leefproces. De monotheïstische religies die hier op volgen hebben zich op de mens geconcentreerd want beschouwen hem na God, als het Tinne van het universum en zijdelinks wil men nog wel accepteren dat ook de planten en dieren tot het leven behoord.

Definitie:

Allereerst; Leven vermenigvuldigt zich, seksueel of door parthénogénèse (voortplanting zonder bevruchting). Er is een begin en een dood. Voor het merendeel van de levende wereld en in het bijzonder de hogere gecompliceerde leefwezens bestaat er een evolutie tussen de geboorte en sterven. De bacteriën zijn niet jong, puber, volwassen en oud….. Of misschien? dit is een kwestie voor specialisten en dat ben ik niet!

Ook in het leven vinden wij de zelfde unieke wet van behoud van energie. Het eerste instinct van leven is het zelfbehoud en het tweede die een variant hiervan is; de drang tot voortplanting.

De evolutie van af de Big Bang tot aan de primitieve oersoep op aarde is nagenoeg bijna door iedereen geaccepteerd buiten enige achterwaartse religies die bij de Bijbelse teksten zijn gebleven door hen te lezen naar de letter. Men noemt deze mensen creationisten want zij geloven dat de aarde en het gehele universum door God geschapen is in het jaar -4004 BC  met andere woorden” nom d’un Dieu het heelal bestaat sinds 6008 jaar!!!!!” 

De meeste zogenaamde “geopenbaarde religies” hebben gelukkig deze visie gecorrigeerd.

We beginnen dus met de primitieve oersoep, onze wieg van het leven, zoals de sterren de wieg zijn van de chemische elementen en complexere chemische formules die wij met spectrograafschee metingen kunnen nawijzen.

In de jaren 1950 hebben de proeven van Miller  een sensatie gebracht door aan te tonen dat wanneer men in een gas mengsel van temperaturen  en condities die miljarden jaren geleden op aarde heersten met hoogspanningsontladingen bewerkt, dan produceert zich hierin aminozuren en de wetenschappelijke wereld zag toen een mogelijkheid het leven op aarde te demonstreren.

Deze aminozuren zijn de bouwstenen van ons leven en ook al dat wij onder tussen het DNA met zijn helicoïtale structuur ontdekt hebben, zijn wij nog steeds niet in staat de eenvoudigste bacterie te bouwen.

Voilà onze bouwstenen maar de Vraag ; opdat deze bouwstenen een huis worden is het toch een architect  nodig???? Nou goed ….. ten eerste is dit een Vrijmetselaars uitdrukking, zij die de betiteling God door “Grote Architect” vervangen hebben.

Het is zonder twijfel dat bakstenen uit zich zelf geen huis worden maar zij hebben niets gemeen met onze moleculaire bouwstenen.

Hun particulariteit is dat zij zich voortdurend samen kleven  willen met andere moleculen zodra zij in de buurt van anderen, door permanente mengingen.

De aantrekking is het gevolg van een elektron te veel of te weinig wat wij noemen vrije radicalen .(Deze laatste maken ons het leven zuur door onze veroudering de versnellen).

Ook al begrijpen wij goed hoe het DNA gevormd is, het reproduceren in een laboratorium is tot voor vandaag niet mogelijk. Men zal miljarden experimenten moeten uitvoeren op zeer grote schaal over een tijd periode van miljoenen of miljarden jaren. Ik twijfel er niet aan dat een dezer dagen de wetenschap een verkorte weg zal vinden voor deze nieuwe bouwsteen de DNA. Voor de reproductie van het hogere leven zal het veel moeilijker worden maar nu hebben wij de getuige van het vervolg van de evolutie dankzij Darwin en de paleontologie.

Onze grote Schepper heeft nooit  geen duimwijs gegeven opdat de mens eerder bestaat dan een hoop zand of een melkweg. Sinds Hij de tien tot de tachtigste dobbelstenen geworpen heeft en zijn handen gewassen met de woorden zij kunnen alles doen “ behalve energie scheppen uit het niets en laten verdwijnen in het niets,” zoals voor Adam en Eva alleen in wat andere termen, gaat de evolutie gestadig door.

Voor hen die tot iedere prijs een scheppende macht  willen behouden naar hun beeld en gelijkenis moeten gaan naar voor de Big Bang,  een plaatst waar alleen onze filosofen en kerk overheid toegang hebben. Nom d’un Dieu de wetenschappers zullen nooit hier hun toegang hier vinden en ik vraag me af of zij ooit in het paradijs komen! 

 

C.J. Wijngaards